Kancelaria adwokacka Rafaela Mazur

Adwokat Wrocław

Kancelaria adwokacka z Wrocławia w swojej ofercie posiada szeroką gamę usług prawnych skierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i firm prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki. Pomoc świadczona przez adwokatów obejmuje zróżnicowane dziedziny m.in. prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze, pracy i karne oraz wykroczeniowe.
Oferując usługi z szeroko pojętego prawa cywilnego, reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych wszystkich instancji jak i w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy również pomoc w razie problemów na gruncie prawa karnego i wykroczeniowego, występując w roli obrońcy jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych.

Jeśli Klient nie jest zainteresowany zleceniem całościowego prowadzenia sprawy, Kancelaria oferuje usługę przygotowania konkretnego pisma procesowego bądź pozaprocesowego, m.in. wezwanie do zapłaty, pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o zapłatę, sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, wniosek o ogłoszenie upadłości i wiele innych. Adwokaci pomagają również przy sporządzeniu projektu umowy czy jej zaopiniowaniu, a korzystając z dostępnej usługi prawnej świadczonej on-line, osobisty kontakt z adwokatem przy takim zleceniu jest zbędny.

Najwyższą wartością dla Kancelarii jest relacja z Klientem, zbudowana na wzajemnym zaufaniu i lojalności. Celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem zasad wiedzy i sztuki, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej, mając na względzie przede wszystkim dobro Klienta. Adwokaci dbają o to, by zapewnić Klientom kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Działamy elastycznie i dopasowujemy się do potrzeb każdego, udzielając porad prawnych również online, umożliwiając tym samym kontakt z profesjonalistą w każdym czasie i miejscu. Skorzystanie z usługi on-line jest niezwykle proste, nie wymaga poświęcania swojego czasu na umawianie spotkań, a poradę prawną możemy uzyskać już do 48h.

Kancelaria reprezentuje Klientów na terenie całego województwa dolnośląskiego, w szczególności we Wrocławiu, ale również na obszarze całej Polski.

Kancelaria adwokacka rozpatruje sprawy z dziedzin:

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych), oferując swoje usługi w sprawach spadkowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku czy też roszczeń o zachowek. Adwokaci zapewniają stałą oraz doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, w tym m.in. zakładanie spółek, zmiany w KRS, opiniowanie umów, negocjacje, windykacja należności, a także reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej.
Kancelaria zajmuje się doradztwem i reprezentacją w sprawach o rozwód, separację i o podział majątku dorobkowego. Adwokaci prowadzą również postępowania dotyczące alimentów (o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie), władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz ubezwłasnowolnienie.
Reprezentujemy Klientów w sprawach bankowych w tzw. procesach “frankowych” .
Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności: analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej, pomoc prawna w zakresie składania wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym.
Kancelaria świadczy usługi związane z reprezentacją pracowników i pracodawców w sporach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń m. in. z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, ustalenia treści umowy o pracę, kar porządkowych, zapłaty wynagrodzenia, odszkodowania za dyskryminację, wypadków przy pracy.

Na pomoc możesz liczyć również, gdy potrzebujesz obrony w sprawie karnej czy też wykroczeniowej lub reprezentacji jako osoba pokrzywdzona przestępstwem. Zakres usług adwokackich obejmuje w szczególności reprezentację przed organami ścigania, tj. przed Policją i Prokuraturą, jak i reprezentowanie przed Sądami powszechnymi zarówno w I i II instancji.

Prawo Medyczne- obsługa podmiotów branży medycznej- zakres usług Kancelarii

 • zakładanie i przekształcenie działalności medycznej;
 • obsługa bieżąca szpitali, poradni i innych podmiotów leczniczych;
 • postępowanie przedsądowe, spory sądowe o błędy medyczne, odszkodowanie, zadośćuczynienie;
 • przygotowanie dokumentacji, umów i ich opiniowanie;
 • tworzenie umów z lekarzami pracującymi w podmiocie leczniczym, z pielęgniarkami, i innym personelem medycznym i niemedycznym,
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • windykacja należności;

Prawo cywilne – zakres usług Kancelarii

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy w zakresie nieruchomości m.in.
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • ochrona własności
 • sprawy spadkowe m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia wynikające z umów między stronami m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
 • dochodzenie roszczeń z tzw. ,,umów frankowych’’

Prawo rodzinne – zakres usług Kancelarii

Prawo gospodarcze – zakres usług Kancelarii

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji spółek osobowych jak i kapitałowych w trybie tradycyjnym, w tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
 • rejestracji spółek przez system S24
 • pomoc w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów (uchwał, umów, regulaminów, statutów i innych aktów prawnych, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności w spółkach
 • sporządzanie umów między stronami
 • sporządzanie statutów lub regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie dłużnika  w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

Prawo karne – zakres usług Kancelarii

 • udzielaniu porady prawnej z zakresu prawa wykroczeniowego jak i karnego
 • obrony osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • kierowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacji pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym I i II instancji
 • sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzaniu środków odwoławczych

Prawo pracy – zakres usług Kancelarii

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • kar porządkowych 
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, 
 • przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Prawo upadłościowe – zakres usług Kancelarii

 • analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej osoby zadłużonej
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej
 • reprezentacji przed sądem i wobec wierzycieli
Adwokat Rafaela Mazur

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Adwokat
Rafaela Mazur

W ramach wykonywanej działalności jako adwokat, zapewniam zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Oferuję udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania i organami administracji publicznej.

Jako adwokat świadczę pomoc prawną nie tylko we Wrocławiu, ale również na terenie całego kraju.

Podpis
Prawnik Rafaela Mazur

Porady Prawne Online

Jak przebiega proces porady prawnej online?

12 + 2 =

Prawnik Rafaela Mazur

Koszty usług adwokackich stosowane przez Kancelarie Prawne są różne nie tylko w Polsce, ale też we Wrocławiu. Ceny za prowadzenie określonych spraw ustalane są indywidualnie z Klientem, dlatego też wysokość wynagrodzenia nigdy nie jest zaskoczeniem. Wysokość honorarium zależy od stopnia złożoności sprawy, czasu jej trwania, ilości potencjalnych czynności koniecznych do wykonania, jak również od wartości przedmiotu sporu.
Cena za usługę prawną zależy również od jej rodzaju, mianowicie czy Klient oczekuje porady prawnej, przygotowania pisma pozasądowego lub sądowego, pomocy w zakresie przeprowadzenia mediacji czy też kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej zastępstwa procesowego przed Sądem.

Sama wycena sprawy prowadzonej przez Adwokata jest bezpłatna.

W sytuacji przekazania Kancelarii obsługi prawnej sprawy, pobrany koszt wstępnej porady zaliczany jest na poczet honorarium za prowadzenie całego zlecenia.

Kancelaria prawna Rafaeli Mazur stosuje poniżej wskazane modele rozliczeń, w zależności od zleconej sprawy oraz uzgodnień z Klientem. System jest przejrzysty i czytelny, a Kancelaria otwarta jest również na możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria prawna Wrocław

Adwokat Rafaela Mazur, założycielka Kancelarii prawnej we Wrocławiu swoje doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturze, rozpoczynając praktykę zawodową już na etapie studiów. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach, chcąc tym samym zapewnić swoim Klientom należytą opiekę prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym oraz sądowym. Zawód wykonuje z zamiłowaniem i poczuciem odpowiedzialności za dobro każdego Klienta. W swojej praktyce adwokackiej stawia na kontakt z Klientem, który na bieżąco informowany jest o każdym etapie postępowania i podjętych działaniach przez adwokata. System wynagrodzenia oferowany przez Kancelarię Prawną jest przejrzysty i ustalany indywidualnie na początku zlecenia sprawy, a wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz miejsca wykonania zlecenia. Wychodząc naprzeciw Klientom z trudną sytuacją materialną, Kancelaria prawna oferuje rozłożenie wynagrodzenia na dogodne dla Klienta raty.

Prawnik Wrocław

Kancelaria prawna Rafaela Mazur z siedzibą we Wrocławiu w swojej codziennej praktyce zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, jak również prawem i postępowaniem karnym oraz wykroczeniowym. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności, w sprawach o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, w sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku czy zachowek, ochronę dóbr osobistych, dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli. W kancelarii prawnej można znaleźć również pomoc w zakresie prawa rodzinnego – w sprawach o rozwód, o alimenty, ustalenie kontaktów czy władzy rodzicielskiej, a także ustanowienie rozdzielności majątkowej. Prawnik z Wrocławia proponuje również pomoc dla pracowników i pracodawców w sporach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu m.in.: wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, kar porządkowych, zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych), odszkodowania za dyskryminację, sprostowania świadectwa pracy, wypadków przy pracy.

W ramach codziennej praktyki Kancelaria prawna Rafaela Mazur zajmuje się również obsługą przedsiębiorców, pomagając w: rejestracji działalności gospodarczej, spółek osobowych jak i kapitałowych, dokonywaniu zmian w KRS, sporządzaniu umów, statutów, regulaminów i opinii prawnych, a także reprezentowani dłużników i wierzycieli w sprawach dotyczących windykacji należności na każdym etapie postępowania.

Pomoc prawną można uzyskać również z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego. Wsparcie prawne otrzyma zarówno osoba oskarżona w postępowaniu sądowym I i II instancji, jak i pokrzywdzona przestępstwem. Kancelaria Prawna oferuje pomoc w sporządzaniu subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia oraz w reprezentacji przed Sądem na dalszym etapie postępowania.

 

Usługi adwokackie w dzielnicach Wrocławia: