Faq

Pytania Do Prawnika

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe bądź zaliczki na biegłych czy też na koszty stawiennictwa świadków pokrywane są bezpośrednio przez klientów. Kancelaria informuje klienta o konieczności ich poniesienia i daje wszelkie wskazówki, by skutecznie należności te były uiszczone.

Co zrobić, kiedy nie stać mnie na poniesienie kosztów sądowych?

Ustawodawca przewidział wyjście z takiej sytuacji- istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. W takim przypadku, Sąd analizując nasze oświadczenie majątkowe o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania ocenia, czy zostaniemy z tych kosztów zwolnienie w całości czy w części lub czy jesteśmy je w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla naszej rodziny.

Czy adwokat będzie ze mną na każdej rozprawie?

Tak, zlecenie adwokatowi prowadzenia sprawy polega na tym, iż prawnik działa w imieniu klienta na każdym etapie postępowania, reprezentuje go przed Sądem, policją, prokuraturą czy też organami administracji publicznej.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną również w godzinach poza pracą kancelarii?

Tak, w tym celu stworzono specjalny formularz, który umożliwia kontakt z prawnikiem 24h na dobę.

Jaki mam czas na odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku ma skutek taki, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku, a zatem zostaje wyłączony z dziedziczenia. Termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy.

Jaki jest okres zasiedzenia nieruchomości?

Osoba, która posiada nieruchomość, a nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20. W przypadku, kiedy uzyskał posiadanie w złej wierze, musi upłynąć okres 30 lat.

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowy o pracę rozróżniamy ze względu na czas, na który zostały zawarte. Kodeks pracy przewiduje zawarcie umowy o pracę: na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony.

Czy umowa o pracę musi być zawarta na piśmie?

Tak, umowa o pracę zawierana jest na piśmie. W przypadku, kiedy nie dochowano formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych czy komornik potrąca mi całe wynagrodzenie?

Nie, w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych egzekwowane są one do wysokości 3/5 wynagrodzenia.
Czy przebywając na urlopie wychowawczym mogę podjąć pracę? Tak, przebywając na urlopie wychowawczym pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Czy oskarżony zawsze musi mieć obrońcę?

Nie. Jednakże ustawodawca przewidział sytuacje, kiedy oskarżony musi mieć obrońcę i są to następujące przypadki: nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

Czy po rozwodzie muszę składać zeznania w przypadku gdy oskarżonym jest mój były mąż?
Nie, osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Prawo do odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa.

Czy na pierwszym przesłuchaniu podejrzany może mieć obrońcę?

Tak. Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać do z udziałem obrońcy.

Zostałem wezwany na rozprawę w charakterze świadka, jednakże od miejsca mojego zamieszkania do sądu dzieli mnie duża odległość. Co zrobić?

W takim przypadku należy złożyć w sądzie, który wzywa nas do stawiennictwa wniosek o przesłuchanie w ramach pomocy prawnej przed sądem właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd do sądu, który prowadzi sprawę.

Jak odwołać się od niekorzystnego dla mnie wyroku wydanego w sprawie karnej?

W przypadku, kiedy zapadnie niekorzystne dla nas orzeczenie należy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku bądź w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji.

Czy muszę być pełnoletnia, by zawrzeć związek małżeński?

Co do zasady nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła lat 18. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16 i będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny.

Czy mogę zachować swoje nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego?

Tak. Każdy z małżonków składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jakie nazwisko będzie nosił. Małżonkowie mogą nosić również wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich lub każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Należy jednak pamiętać, że nazwisko może mieć maksymalnie dwa człony.

Czym różni się separacja od rozwodu?

Podstawową różnicą jest to, iż po orzeczeniu separacji małżonkowie stają się małżonkami w separacji, a po rozwodzie następuje definitywne rozwiązanie związku małżeńskiego. W przypadku rozwodu, sąd może go orzec, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku separacji natomiast wystarczy, że rozpad współżycia jest zupełny.

Czy po ogłoszeniu upadłości pomiędzy małżonkami nadal obowiązuje wspólność majątkowa?

Nie. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy też zawodową. Pomimo, iż prowadzisz działalność gospodarczą, ale podejmujesz działania związane np. z utrzymaniem rodziny, gospodarstwa domowego, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nadal pozostajesz konsumentem.

Pomocne Linki

Przydatne Linki

Naczelna Rada Adwokacka http://www.nra.pl/

Krajowy Rejestr Adwokatów i aplikantów adwokackich

https://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja/

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu https://www.ora.wroc.pl/

Wyszukiwarki:

Krajowy Rejestr Sądowy https://ekrs.ms.gov.pl/
Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl/
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

Strony Sądów:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu https://www.wroclaw.so.gov.pl/
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu https://wroclaw.sa.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/

Portal Rejestrów Sądowych

Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl/