Alimenty Wrocław Adwokat Rafaela Mazur

Strona główna » Oferta » Alimenty Wrocław Adwokat Rafaela Mazur

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

PRAWNIK OD ALIMENTÓW WROCŁAW

Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur świadczy Klientom pomoc w szeroko rozumianych sprawach dotyczących alimentów. Pomoc i poradę prawną, a także możliwość reprezentowania jest zapewniana przez kancelarię adwokacką w sprawach dotyczących ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie alimentów, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Czym są alimenty i kogo obciąża obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Krewni w linii prostej są to osoby pochodzącej jedna od drugiej. Występuje linia wstępnych, czyli rodziców, dziadków, pradziadków itd., oraz linia zstępnych, czyli dzieci, wnuków itd.

Co to są środki utrzymania?

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem  Przeznaczeniem środków utrzymania jest zapewnienie uprawnionemu mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, wyżywienia, odzieży itp., a także opieki lekarskiej, lekarstw, pielęgnacji w chorobie itp. (por. wyr. SN z 19.5.1975 r., III CRN 55/75, OSNCP 1976, Nr 6, poz. 133). Podane wyżej przykłady nie są wyczerpujące, gdyż w świetle orzecznictwa do utrzymania dziecka zalicza się również wydatki związane z zarządem jego majątkiem, których nie można pokryć z tego majątku, a także koszty procesu, w którym dziecko dochodzi np. naprawienia szkody, oraz koszty obrony dziecka w procesie karnym (por. orz. SN z 25.5.1960 r., 2 CZ 42/60, OSNCK 1961, Nr 3, poz. 78 oraz uchw. SN z 6.2.1969 r., III CZP 129/68, OSNCP 1969, Nr 10, poz. 170, z glosą K. Potrzobowskiego, Pal. 1970, Nr 7, s. 70).
Obowiązek alimentacyjny uzasadniony jest przede wszystkim względami moralnymi i ma on na celu zapewnienie uprawnionemu potrzeb bytowych, jeśli z jakichś powodów nie jest w stanie ich sam sobie zapewnić. Konieczność płacenia alimentów istnieje niezależnie od poprawności zachowania się uprawnionego względem zobowiązanego, gdyż przepisy nie wyłączają obowiązku alimentacyjnego w przypadku nagannego zachowania, złych stosunków rodzinnych uprawnionego względem zobowiązanego. Wyjaśnić należy, iż bez względu na to, w jakich relacjach pozostaje uprawniony względem zobowiązanego, jeśli uprawniony pozostaje w niedostatku, nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów swojego utrzymania i pokryć niezbędnych wydatków życia codziennego, zobowiązany obciążony jest względem niego obowiązkiem alimentacyjnym.

Czy obowiązek alimentacyjny ciąży tylko i wyłącznie na rodzicach względem dzieci?

Oczywiście, że nie. Obowiązek alimentacyjny nie działa tylko i wyłącznie w jedną stronę- rodzice względem dzieci. Również dorosłe dziecko musi łożyć na swojego rodzica lub rodziców, kiedy ci znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
Dalej, podobna sytuacja ma miejsce między małżonkami. Jeśli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, drugi z nich może dochodzić wypełnienia przez niego tego obowiązku przez płacenie stosownych kwot w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, w tym w szczególności potrzeb dzieci będących jej członkami.

Kolejność obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Konieczność płacenia alimentów przez dalszych krewnych nie powstaje dopóty, dopóki istnieje choćby jeden z krewnych bliższych stopniem, zdolny do wypełniania tego obowiązku. Jeżeli rodzice dziecka nie żyją albo jeżeli żadne z nich nie może wypełnić obowiązku alimentacyjnego, to obowiązek alimentacyjny względem tego dziecka obciąża jego dziadków zarówno ojczystych, jak i macierzystych. Odnosi się to nie tylko do dziecka, którego rodzice są małżonkami, lecz także do dziecka pozamałżeńskiego.
Krewnych w tym samym stopniu obowiązek alimentacyjny obciąża nie solidarnie, lecz w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Tak więc w zasadzie każdy z zobowiązanych w tym samym stopniu powinien spełniać świadczenia alimentacyjne w przypadającej mu części. Przy jednakowych możliwościach zarobkowych i majątkowych części te są równe, natomiast przy różnych możliwościach są proporcjonalne do sytuacji każdego z zobowiązanych. Jeżeli okaże się, że spośród kilku krewnych zobowiązanych w tym samym stopniu niektórzy w ogóle nie są w stanie spełnić ciążącego na nich obowiązku, ciężar zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego rozkłada się na pozostałych krewnych proporcjonalnie do ich możliwości.
Dalej, wskazać należy, iż obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.
Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci

Najbardziej znanym obowiązkiem alimentacyjnym w Polsce i najczęściej dochodzonym przed sądami jest obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice obowiązani są do płacenia alimentów względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Mając na uwadze powyższe uregulowania pojawia się pytanie od kiedy do kiedy rodzice zobowiązani są do świadczenia alimentów na rzecz dziecka? Kiedy obowiązek ten wygasa? W jakich kwotach rodzice zobowiązani są łożyć na dziecko?

Otóż przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, jest w zasadzie sama niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania, a więc także wtedy, gdy nie znajduje się ono w niedostatku. W konsekwencji obowiązek rodziców dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania istnieje już od chwili jego urodzenia, podczas gdy obowiązek alimentacyjny innych krewnych pojawia się z chwilą, kiedy uprawniony znajdzie się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy też jest dzieckiem pozamałżeńskim. Niezdolne do samodzielnego utrzymania się dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, którzy obowiązani są podzielić się z nimi nawet bardzo skromnymi dochodami. Konsekwencją tej zasady jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar.

Czy rodzice płacą alimenty tylko do 18 roku życia dziecka?

Jeśli chodzi zaś o czas obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, to nie kończy się on w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Niekiedy zdolność do samodzielnego utrzymywania się może dziecko uzyskać przed dojściem do pełnoletności, najczęściej jednak uzyskuje ją później, gdy ukończy naukę i otrzyma należyte przygotowanie do pracy. Jeżeli dziecko nie może osiągnąć zdolności do samodzielnego utrzymywania się z takich przyczyn, jak ułomność cielesna lub psychiczna albo nieuleczalna choroba, obowiązek alimentacyjny rodziców trwa nadal w niezmienionym zakresie, niezależnie od wieku dziecka. W wypadku gdy dotychczasowe kwalifikacje dziecka nie zapewniają mu odpowiedniego poziomu życia i w związku z tym zamierza ono podnieść je przez podjęcie studiów wyższych, nie zwalnia rodziców od obowiązku alimentacji ta tylko okoliczność, że dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie oraz że przed podjęciem studiów już pracowało i pobierało wynagrodzenie za pracę (por. wyr. SN z 11.2.1986 r., II CRN 439/85, OSPiKA 1987, Nr 4, poz. 85, z glosą T. Smyczyńskiego).
Reasumując, wiek dziecka czy też osiągnięcie pełnoletności nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Nie ma również znaczenia fakt, iż dziecko ukończyło pewien etap nauki- rodzice winni zapewnić dziecku rozwój i wspomagać w uzyskaniu wykształcenia, które jest celem dziecka. Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, lecz także zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach (wyr. SN z 24.3.2000 r., I CKN 1538/99
Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, a zwłaszcza powtarza lata studiów, ustaje obowiązek rodziców do dalszego dostarczania mu środków utrzymania (por. m.in. wyr. SN: z 12.9.1969 r., III CRN 524/69).

Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów na rzecz dziecka?

Rodzice są też zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka w takim zakresie, w jakim może ono zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby z innych źródeł, w szczególności:
– z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, z którym dziecko wychowuje się razem,
– z pobieranej renty rodzinnej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub renty pobieranej na podstawie umowy ubezpieczenia,
– z pobieranego stypendium,
– z uzyskiwanych zarobków w takim zakresie, w jakim – mając dochody z własnej pracy – powinno się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka z rodzicami.

Co się dzieje, jeśli rodzic nie płaci alimentów?

W takiej sytuacji, najrozsądniejszym wyjściem jest skierowanie sprawy do komornika. W przypadku bezskuteczności egzekucji część rodziców może złożyć wniosek o przyznane pomocy z Funduszu Alimentacyjnego. Prawo do wystąpienia o świadczenie alimentacyjne ma jednak wąska grupa osób, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i spełnia wymagane kryteria.
Problem niepłacenia alimentów na dziecko możesz rozwiązać również poprzez złożenie w Sądzie pozwu o przyznanie alimentów od dziadków dziecka, jeżeli posiadają oni stały dochód, np. nadal pracują albo osiągają emeryturę

Alimenty od małżonka

Alimenty najczęściej kojarzą się z obowiązkiem ich płacenia na rzecz dzieci. Jednakże drugą, często spotykaną sytuacją jest obowiązek alimentacyjny małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i po jego ustaniu- po rozwodzie.
Zgodnie z obowiązującą zasadą oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym do zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Każdy zatem z małżonków musi ,,dokładać’’ cegiełkę na rzecz pomocy swojej rodzinie, zaspokajania ich potrzeb, czy to poprzez pomocą finansową czy osobistą. Obowiązek wzajemnej pomocy nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej (a zatem do obowiązku dostarczania środków utrzymania), ale polega również np. na wsparciu psychicznym małżonka, któremu taka pomoc jest potrzebna.
W sytuacji gdy, jeden z małżonków nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, drugi małżonek może wystąpić do sądu z żądaniem, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przysługujące temu małżonkowi były całościowo albo w części wypłacane drugiemu małżonkowi.
Alimenty zaś, które płacone są przez jednego z byłych małżonków na drugiego uzależnione są w gruncie rzeczy od tego, w jaki sposób małżeństwo zostało rozwiązane- poprzez rozwód z orzekaniem o winie czy poprzez rozwód bez orzekania o winie.
W przypadku uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, byli małżonkowie mogą domagać się od siebie alimentów tylko wtedy, gdy znajdują się z w niedostatku, czyli z przyczyn niezależnych od siebie nie mogą zaspokajać całości lub części swoich życiowych potrzeb. W tej sytuacji obowiązek jednego z byłych małżonków wobec drugiego jest ograniczony czasowo i poza wyjątkowymi okolicznościami kończy się z upływem 5 lat.
W sytuacji uzyskania orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka osoba, która nie została uznana wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego może żądać od drugiego małżonka (winnego) alimentów. Ważne jest, iż nie musi ona pozostawać w niedostatku. Wystarczającą przesłanką do uzyskania alimentów jest wykazanie, iż rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej. Ważny jest również fakt, iż małżonek wyłącznie winny nie może zaś rościć sobie prawa do alimentów w żadnej sytuacji, nawet kiedy znajdzie się w trudnym życiowym położeniu.

Jaka jest wysokość alimentów, którą możemy żądać?

Każda rodzina i każdy rozwód oraz małżeństwo jest inne, tak samo wysokość alimentów w każdej sytuacji może być różna. Na wysokość alimentów składa się wiele czynników- sytuacja finansowa małżonków, wysokość zarobków, stopa życia,  usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego itp. Każdorazowo występując o zasądzenie alimentów należy dokładnie i szczegółowo przeanalizować sytuację majątkową, by określić wysokość alimentów, którą ewentualnie możemy się domagać. Pomocna w tym zakresie jest fachowa porada świadczona przez kancelarię adwokacką, która nie tylko pomoże odnaleźć się w trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale również pomoże ocenić szanse na jak najwyższe alimenty.

POZEW O ALIMENTY WROCŁAW

Pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego, spełniać odpowiednie wymogi formalne. Pozew kierujemy do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania rodzica albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów, czyli miejsca zamieszkania dziecka lub małżonka.

Kto występuje w imieniu dziecka, jeśli nie skończyło ono 18 roku życia?

W takim przypadku w imieniu małoletniego występuje rodzic, a stroną przeciwną jest drugi rodzic. Rodzic ubiegający się o alimenty dla swojego dziecka może ustanowić pełnomocnika, który będzie za niego dokonywał wszystkich czynności procesowych.
W pozwie o alimenty należy podać wartość przedmiotu sporu, a zatem kwotę, o którą się ubiegamy. Co ważne, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających (a są nimi np. alimenty) się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Dla przykładu: jeśli chcemy, by ojciec płacił na nasze dziecko co miesiąc kwotę 500 zł, jako wartość przedmiotu sporu podajemy kwotę 6 000 zł, bo 500 zł x 12 miesięcy daje nam 6 000 zł.
Oczywiście podstawą naszego pozwu o alimenty jest uzasadnienie, w którym wskazujemy stan faktyczny i uzasadniamy konieczność zapłaty alimentów, ich wysokość i zasadność. Co ważne, w pozwie nie należy również zapomnieć o powołaniu wszelkich wniosków dowodowych, m.in. dowodu z przesłuchania świadków czy dokumentów na fakt konieczności płacenia alimentów, ich wysokości oraz uzasadnionych potrzeb uprawnionego.
Udzielając pełnomocnictwa adwokatowi możemy mieć pewność, iż pozew zostanie w sposób prawidłowy sporządzony z zachowaniem wszelkich wymagań formalnych. Adwokat szczegółowo wyjaśni jakie dokumenty należy przedłożyć do sprawy i jakie informacje są niezbędne, by sąd zasądził dla nas lub naszego dziecka alimenty w wymaganej wysokości.

Czy mogę uzyskać alimenty zanim zapadnie wyrok?

Ustawodawca wychodzi naprzeciw takim sytuacjom i uprawnia do złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, który to służy zapewnieniu uprawnionemu, by na czas trwania procesu sądowego otrzymywał alimenty. Wniosek taki należy oczywiście w sposób prawidłowy uzasadnić uprawdopodobniając interes prawny i faktyczny naszego roszczenia.

Czy roszczenie o zapłatę alimentów się przedawnia?

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

ADWOKAT OD ALIMENTÓW WROCŁAW

Kancelaria Adwokacka Rafaeli Mazur zapewnia zatem pomoc w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego, jego zmianie, obniżeniu czy też uchyleniu. Należy pamiętać, iż w przypadku alimentów płaconych przez jednego z rodziców na rzecz dziecka, mogą zostać one zmienione- albowiem potrzeby dziecka wraz z jego dorastaniem zwiększają się, dziecku przybywa obowiązków nie tylko szkolnych, ale również pozaszkolnych, wydajemy co raz więcej na zajęcia dodatkowe, ubrania czy też wyżywienie. W takim przypadku należy wystąpić o zwiększenie świadczenia alimentacyjnego, by zadość uczynić usprawiedliwionym potrzebom dziecka. Możemy również znaleźć się po przeciwnej stronie barykady- jako rodzic, który systematycznie płaci alimenty z dnia na dzień znajdzie się w złej sytuacji finansowej, na którą ma wpływ np. choroba, która uniemożliwia osiąganie takich dochodów, jak dotychczas. W takim przypadku należy zastanowić się nam możliwością zmniejszenia alimentów, by korelowały one z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego.
Kancelaria Adwokacka Rafaeli Mazur gwarantuje swoim Klientom reprezentację w postępowaniach o alimenty od samego początku- począwszy od konsultacji prawnej, poprzez złożenie pozwu, reprezentację przed Sądem I instancji czy też w razie konieczności przed Sądem II instancji.
Wynagrodzenie w sprawie o alimenty ustalane jest indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym stopnia skomplikowania sprawy.
Kancelaria Adwokacka Rafaeli Mazur świadczy również usługi sporządzenia pozwu o alimenty, w przypadku kiedy Klienci chcą prowadzić postępowanie samodzielnie.
Przy zleceniu sprawy Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu do kompleksowego przeprowadzenia, konsultacja oraz porada prawna w tym zakresie jest bezpłatna.

Alimenty