Zaprzeczenie ojcostwa Wrocław Adwokat Rafaela Mazur, pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Strona główna » Oferta » Zaprzeczenie ojcostwa Wrocław Adwokat Rafaela Mazur, pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Prawo karne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

USTALENIE OJCOSTWA WROCŁAW

Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur świadczy Klientom pomoc w szeroko rozumianych sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa. Pomoc i poradę prawną, a także możliwość reprezentowania jest zapewniana przez kancelarię adwokacką w sprawach dotyczących zaprzeczenia ojcostwa w trakcie trwania małżeństwa, po rozwodzie jak również w sprawach dotyczących uznania ojcostwa.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym są 3 sposoby ustalenia ojcostwa dziecka:

  1. Poprzez domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
  2. Poprzez uznanie ojcostwa
  3. Poprzez ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sądu.

Zgodnie z pierwszą możliwość obowiązuje reguła, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jednakże domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemania te mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Zgodnie zatem z obowiązującymi przepisami można wskazać, że czynnikiem determinującym ojcostwo, jest fakt małżeństwa. Pamiętać trzeba, iż jest to jedynie domniemanie. Jako podstawę faktyczną domniemania prawnego, zamieszczonego przyjęto urodzenie się dziecka w małżeństwie, a nie jego poczęcie

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się do Sądu Rejonowego. Powództwo wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli nie mamy możliwości określenia sądu właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego o właściwości sądu decyduje miejsce zamieszkania powoda.

Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa odbywa się według szczególnych zasad, zgodnie z którymi sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną do tego osobę wywiadu środowiskowego, celem ustalenia warunków, w których żyją dzieci stron. Pamiętać należy co ważne, iż jeśli składamy pozew o zaprzeczenie ojcostwa co do dwojga dzieci, musimy to zrobić w dwóch odrębnych pozwach, albowiem sąd bada każdą sprawę odrębnie. W przypadku zawarcia wniosku w jednym pozwie, sąd rozdziela sprawę do dwóch postępowań.

W sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka zawiadamia się prokuratora o terminach rozprawy.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest powództwem o ukształtowanie stosunku prawnego, a wyrok je uwzględniający ma charakter konstytutywny. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że wyrok kształtuje stan prawny. Prawomocny wyrok ma skutek także względem osób trzecich.
W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe zawarcie ugody!
Składając pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy uiścić stałą opłatę w wysokości 200 zł.

Kto może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Matka
Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

Mąż matki
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od męża matki, po upływie tego terminu – rok od dnia, w którym dowiedział się o tej okoliczności.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, po upływie tego terminu – rok od dnia, w którym dowiedział się o tej okoliczności.

Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu roku od dnia ustania choroby lub zaburzeń.

Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Dziecko

Kolejną osobą, mogłoby się wydawać najbardziej zainteresowaną postępowaniem, jest dziecko. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

Prokurator

Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.

W jaki sposób przebiega postępowanie?

To na powodzie, czyli osobie która wniosła pozew o zaprzeczenie ojcostwa leży obowiązek udowodnienia, iż mąż matki nie jest ojcem dziecka. Udowodnienie takie jest możliwe na podstawie testów DNA. Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi. Wyrok SN z 13.12.2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 106). Na podstawie ustawy z 25.06.2015 r. o leczeniu niepłodności dokonano nowelizacji przepisu art. 68 k.r.o. w ten sposób, że obecnie zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA PO ROZWODZIE WROCŁAW

W przypadku rozwodu małżonków również zastosowanie ma domniemanie, o którym mowa powyżej. Dla przypomnienia: jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu
dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jednakże domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Początek trzystudniowego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym małżeństwo ustało lub zostało unieważnione. Jeżeli małżeństwo ustało wskutek wyroku sądu, bieg terminu rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia, a nie od jego ogłoszenia. Jest to bardzo istotna kwestia. Jeśli w sprawie złożono apelację i zaskarżono wyrok sądu w całości, małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu II instancji.
Dla uznania, że dziecko urodziło się w małżeństwie, bez znaczenia jest zatem chwila wniesienia pozwu rozwodowego. Powyższe potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67 „Ustanie małżeństwa przez rozwód następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli więc dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki, lecz przed jego uprawomocnieniem się, to urodziło się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. Podobnie rzecz się przedstawia, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni”.

Skutki prawomocnego orzeczenia zaprzeczenia ojcostwa

Przede wszystkim jednym z najważniejszych skutków prawomocnego wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa jest ustanie stosunku prawnego rodzicielstwa między domniemanym ojcem, a dzieckiem- w konsekwencji ustanie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. Mężczyzna ten, nie ma już żadnych praw w stosunku do dziecka, ale także żadnych obowiązków. Mąż matki nie może podejmować żadnych działań w stosunku do dziecka, które wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej. Nie ulegają natomiast wzruszeniu czynności prawne, których w imieniu dziecka dokonał mąż jego matki przed prawomocnym obaleniem domniemania ojcostwa.
Dalej nadmienić należy, iż skoro mąż matki nie ma żadnych uprawnień wynikających z władzy rodzicielskiej, to tym samym wygasa obowiązek alimentacyjny- nie musi płacić na dziecko alimentów. Kolejnym skutkiem zaprzeczenia ojcostwa jest brak możliwości dziedziczenia zarówno po stronie dziecka jak i męża matki.

Uznanie ojcostwa

Ojcostwo ustalić można również poprzez uznanie ojcostwa. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa przed urzędnikiem stanu cywilnego

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Przepisy art. 73 § 1-3 stosuje się odpowiednio. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed urodzeniem dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, protokół zawierający to oświadczenie jest przekazywany do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy – gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego!

Do kiedy można uznać ojcostwo?

Otóż uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jak również w stosunku do kobiety, która przed ukończeniem lat osiemnastu zawarła małżeństwo uzyskując pełnoletność
Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

POWÓDZTWO O USTALENIE OJCOSTWA

Kolejnym sposobem na ustalenie ojcostwa dziecka jest droga sądowa. Ustalenia ojcostwa na drodze sądowej może żądać dziecko, jego matka i domniemany ojciec. W tym przypadku również obowiązuje zasada, że matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Jeżeli matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.
Powództwo dziecka w sprawie o sądowe ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone żadnym terminem, co oznacza, że dziecko może żądać sądowego ustalenia ojcostwa nawet po upływie wielu lat od uzyskania pełnoletności.
Natomiast matka dziecka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa jedynie do chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności (po upływie tego terminu uprawnienie matki dziecka i domniemanego ojca wygasają). Nawet jeśli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa dla tych podmiotów upłynie w dniu, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

WNIOSEK O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA WROCŁAW

Pozew o ustalenie ojcostwa kieruje się do sądu rejonowego, właściwego albo wg miejsca zamieszkania
pozwanego, albo według własnego miejsca zamieszkania. Powód, wytaczając powództwo nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej od pozwu. Jeżeli powodem jest dziecko, które nie jest pełnoletnie, powództwo w jego imieniu wytacza jego matka jako przedstawiciel ustawowy , a w sytuacji kiedy matka byłaby pozbawiona władzy rodzicielskiej, powództwo wytacza opiekun dziecka.

Jakie są skutki prawne ustalenia ojcostwa?

Wyrok ustalający ojcostwo prowadzi do powstania stosunku prawnego ojcostwa pomiędzy domniemanym ojcem a dzieckiem oraz powstania władzy rodzicielskiej. W tym momencie powstaje zatem uprawnienie ojca do kontaktów z dzieckiem. Co więcej, oboje mogą po sobie dziedziczyć oraz powstają między nimi uprawnienia alimentacyjne.

Ustalenie / Zaprzeczenie ojcostwa