Władza rodzicielska Wrocław Adwokat Rafaela Mazur

Strona główna » Oferta » Władza rodzicielska Wrocław Adwokat Rafaela Mazur

Prawo rodzinne Wrocław – Adwokat Rafaela Mazur

WŁADZA RODZICIELSKA WROCŁAW

Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur świadczy Klientom pomoc w szeroko rozumianych sprawach dotyczących sprawowania nad małoletnimi władzy rodzicielskiej przez rodziców. Pomoc i poradę prawną, a także możliwość reprezentowania rodzica jest zapewniana przez kancelarię adwokacką w sprawach dotyczących pozbawienia władzy rodzicielskiej, zawieszenia jak i ograniczenia władzy rodzicielskiej. Klienci mogą również zwrócić się do adwokat Rafaeli Mazur o pomoc w zakresie reprezentacji w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności ojcostwa, uchylenia prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo, przysposobienia dziecka czy też rozwiązania przysposobienia.

Niejednokrotnie Klienci pojawiający się w kancelarii prawnej zastanawiają się czym jest i jak szeroka jest władza rodzicielska. Przede wszystkim wskazać należy, iż od urodzenia dziecka do jego pełnoletności władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawują rodzice. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej, najogólniej jednak można powiedzieć, że władza ta to zespół obowiązków i praw rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenia jego interesów. Zgodnie z art. 92 KRiO Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Władza rodzicielska powstaje zatem z chwilą urodzenia się dziecka, do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Władza rodzicielska nie może trwać dłużej, niż do pełnoletniości dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko nie uzyskało pełnej dojrzałości, mimo ukończenia 18 roku życia i potrzebna jest mu nadal pomoc, pomoc ta może mu być świadczona nie w drodze przedłużenia władzy rodzicielskiej, lecz poprzez jego ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora czy też opiekuna. Oznacza to zatem, iż władza rodzicielska nie może się ,,przedłużyć’’ na dalszy okres życia, powyżej 18 roku życia nawet w przypadku, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji o swoim życiu, z różnych względów.

Wskazać również należy, iż w błędzie są Ci, którzy uważają, że władza rodzicielska musi trwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Władza rodzicielska w rzeczywistości nie musi przysługiwać rodzicowi bądź rodzicom przez cały czas. Władza rodzicielska może ustać w przypadku śmierci dziecka lub rodziców, ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego rodziców, jak również władza rodzicielka ustaje na skutek orzeczeń sądu:
– zaprzeczenia macierzyństwa;
– zaprzeczenia ojcostwa;
– ustalenia bezskuteczności ojcostwa;
– uchylenia prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo;
– przysposobienia dziecka;
– rozwiązania przysposobienia;
– pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej;
– zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Do kogo należy władza rodzicielska?

Zgodnie z przepisami prawa polskiego władza rodzicielska może należeć tylko do rodziców. Tylko rodzice dziecka pełnią wobec niego władzę rodzicielską. Władza rodzicielska nie może przysługiwać np. siostrze, bratu czy też innym członkom rodziny, nawet gdyby sprawowali oni opiekę nad dzieckiem.

Czym tak naprawdę jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest to obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Rodzice zobowiązani są zatem do pełnienia pieczy nad swoim dzieckiem, do zarządu jego majątkiem i reprezentowania dziecka. Rodzice wykonując władzę rodzicielską powinni kierować się przede wszystkim dobrem dziecka i odpowiadać interesom dziecka. Podkreślić również należy, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana z poszanowaniem praw oraz godności dziecka.
Dziecko pozostające pod władzą rodzicielska winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców, które są mu udzielane dla jego dobra. Do spraw, w których dziecko może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, zaliczyć można np.:
– nawiązanie stosunku pracy,,
– rozporządzanie swoim zarobkiem,
– dokonywanie czynności prawnych, niebędących po stronie dziecka zobowiązaniem albo rozporządzeniem,
– dokonywanie czynności prawnych dotyczących przedmiotów oddanych mu przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku,
– zawieranie umów należących do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Zgodnie bowiem z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP: „W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka”.
Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. Oznacza to zatem, iż rolą rodzica w sprawowaniu nad nim władzy rodzicielskiej jest przede wszystkim dbanie o jego dobro, troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i udzielanie mu szeroko rozumianego wsparcia, by przygotować dziecko do samodzielnego życia i egzystowania w społeczeństwie po osiągnięciu pełnoletności. By wspierać w sposób prawidłowy rozwój dziecka, rodzice zobowiązani są współdziałać przy jego wychowaniu z różnymi instytucjami, np. ze szkołą. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku odpowiedniego do jego uzdolnień wykształcenia i przygotowania do pracy zawodowej. Troska o duchowy rozwój dziecka przejawia się w kształtowaniu psychiki dziecka w ten sposób, by wyrabiać u dziecka takie cechy jak pracowitość, sumienność, poszanowanie cudzej własności.

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Nie tylko Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci, ale również mowa o nim w Konstytucji w art. 72 ust. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Również w Konwencji o prawach dziecka zawarto regulację, która stanowi iż Państwa-Strony zapewnią, aby: żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Powyższe oznacza, iż każdy z rodziców może podejmować samodzielnie decyzje dotyczące swojego dziecka. Jest to nie tylko uprawnienie, ale również obowiązek rodziców. Nie oznacza to, że każda decyzja dotycząca dziecka musi być podjęta przez oboje rodziców. Każdy z rodziców dziecka ma względem niego takie same prawa i przysługuje mu pełna władza rodzicielska. Z wyżej wskazanego unormowania wynika, iż w istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.

Czym są te istotne sprawy dziecka?

Ustawodawca wprost nie wyjaśnia, które sprawy związane z dzieckiem można uznać za te ,,istotne’’. Jednakże ukształtowana została linia orzecznicza, która definiuje i określa istotne sprawy: Pojęcie „istotnych spraw dziecka”, o których mowa w art. 97 KRO, nie zostało zdefiniowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W dotychczasowym orzecznictwie do takich zaliczono przykładowo wyjazd dziecka zagranicę, publikację wizerunku dziecka, zmianę obywatelstwa, czy miejsca pobytu dziecka (Wyrok SA w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2019 r., sygnatura akt I ACa 524/18).
Idąc tym tokiem rozumowania można stwierdzić, że do istotnych spraw dziecka można by zaliczyć również wybór imienia dziecka, wybór szkoły, kwestie związane z leczeniem dziecka. A zatem istotne sprawy dziecka to te ważne, które mają bądź mogą mieć wpływ na jego życie.

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WROCŁAW

Są w życiu sytuacje, w których rodzice lub jedno z nich zostaje pozbawione władzy rodzicielskiej. Na skutek wydania orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzic, wobec którego wydano orzeczenie, całkowicie traci możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jest to najbardziej dotkliwe rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z art. 111 § 1 KRiO Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
Przesłanką zatem pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców jest:
– trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej;
– nadużycie władzy rodzicielskiej
– rażące zaniedbanie swoich obowiązków względem dziecka.

Odnosząc się krótko do każdej z przesłanek wskazać należy, iż z trwałością mamy do czynienia wtedy, kiedy rodzic przez dłuższy czas, niedający się ustalić bądź przewidzieć, nie może sprawować władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, kiedy jeden z rodziców zostaje pozbawiony wolności, ale również w przypadku zaginięcia rodzica bądź jego wyjazdu za granicę. Wtedy nie jest on w stanie w pełni sprawować władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem, a zatem konieczne jest ograniczenie mu władzy rodzicielskiej.
Co do nadużycia władzy rodzicielskiej, to są to sytuacje, w których rodzice bądź jedno z nich stosuje wobec dziecka przemoc fizyczną bądź psychiczną, stosując np. nadmierne karanie, wykorzystywanie dziecka do czynów nierządnych, w tym nakłanianie go do uprawiania prostytucji, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu lub do pracy zarobkowej, wychowywanie dziecka do przestępczego procederu, doprowadzenie przez brak dbałości do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych jego wyników w nauce. Rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka polega zaś na przykład na uchylaniu się od obowiązków alimentacyjnych.
W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej?
– znęcenia się fizycznego lub psychicznego nad dzieckiem;
– porzucenie dziecka;
– rozpijanie dziecka;
– nakłanianie dziecka do czynów przestępczych;
– całkowity brak zainteresowania dzieckiem.

Są to tylko przykładowe sytuacje, które mogą stanowić podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców bądź jednego z nich. Pamiętać należy, iż każda sytuacja rodziny jest inna, a zatem przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej może być bardzo dużo. Zgłaszając się do adwokata, pomoże on podjąć decyzję co do rodzaju składanego wniosku dotyczącego władzy rodzicielskiej,
Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej?
Skutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest utrata przez rodzica ogółu praw i obowiązków, jakie składają się na władzę rodzicielską. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje jednak utraty wobec dziecka czy też dziecka względem rodziców innych uprawnień wynikających z przepisów prawa, chociażby dziecko nadal ma prawo do alimentów od rodzica, dziedziczy po swojej matce lub ojcu. Rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich nadal pozostaje rodzicem dziecka, traci on tylko (albo aż) prawa i obowiązki względem niego.

Warunki formalne wniosku

Sądem właściwym do orzekania o pozbawieniu władzy jest co do zasady Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wyjątkiem jest orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym – wówczas Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla postępowania rozwodowego, tj. sąd okręgowy. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.
We wniosku, który składamy do właściwego sądu wskazujemy dane wnioskodawczy i uczestnika postępowania, a także dane osoby małoletniej. Wskazujemy, o co wnosimy- o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, w zależności od danej sytuacji. W dalszej części powołujemy dowody- zarówno dokumentowe jak i osobowe. We wniosku uzasadniamy dlaczego chcemy, by władza rodzicielska wobec drugiego rodzica została ograniczona, zawieszona bądź pozbawiona.
Wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej nie podlega żadnych opłatom sądowym.

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WROCŁAW

Władza rodzicielska rodziców w stosunku do swoich małoletnich dzieci może być ograniczona w sytuacji, kiedy nie jest właściwie wykonywana. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzice nie są w stanie realizować praw i obowiązków jednocześnie lub zagrożone jest dobro dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić na wniosek strony bądź z urzędu. Jedną z sytuacji, kiedy może być ograniczona władza rodzicielska jest zagrożenie dla życia dziecka. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się obowiązkowe.
W przypadku zagrożenia dla życia dziecka sąd opiekuńczy może  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Nadto, może określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Warunki formalne wniosku

Sądem właściwym do orzekania o ograniczenie władzy jest co do zasady Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wyjątkiem jest orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym – wówczas Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla postępowania rozwodowego, tj. sąd okręgowy. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.
We wniosku, który składamy do właściwego sądu wskazujemy dane wnioskodawczy i uczestnika postępowania, a także dane osoby małoletniej. Wskazujemy, o co wnosimy- o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, w zależności od danej sytuacji. W dalszej części powołujemy dowody- zarówno dokumentowe jak i osobowe. We wniosku uzasadniamy dlaczego chcemy, by władza rodzicielska wobec drugiego rodzica została ograniczona, zawieszona bądź pozbawiona.
Wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej nie podlega żadnych opłatom sądowym.

ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WROCŁAW

Władza rodzicielska może zostać również zawieszona w sytuacji, kiedy następuje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W przypadku zmiany okoliczności- kiedy władza rodzicielska może być znowu wykonywana, zawieszenie zostaje uchylone. Cechą charakterystyczną zawieszenia władzy rodzicielskiej jest to, iż rodzice nie są władzy rodzicielskiej pozbawieni, tylko nie mogą jej wykonywać prze określony czas, jednakże skutek zawieszenia władzy rodzicielskiej jest taki sam jak w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej.  W każdej sytuacji zawieszenie władzy rodzicielskiej jest czynnością fakultatywną, a nie obligatoryjną i zależy wyłącznie od uznania sądu. Może dotyczyć, podobnie jak w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, zarówno jednego, jak i obojga rodziców.
Zawieszenie władzy rodzicielskiej ma przemijający charakter i nie zawsze jest zawinione przez rodzica. Zawieszając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy ustala, czy to dobro dziecka wymaga, by władza rodzicielska zostanie zawieszona. Czy władza rodzicielska w przypadku np. wyjazdy rodzica za granicę będzie w pełni i prawidłowo wykonywana i czy ów wyjazd nie odbije się na dobru dziecka. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może nie być celowe wtedy, gdy wprawdzie oboje rodzice wyjechali na pewien czas za granicę, ale dziecko pozostało na czas ich nieobecności pod pieczą osoby godnej zaufania. Orzeczenie zawieszenia władzy rodzicielskiej jest zatem fakultatywne. Ustalając, czy dobro dziecka wymaga zawieszenia władzy rodzicielskiej, należy kierować się przede wszystkim celem tej instytucji prawnej, a mianowicie tym, czy interes dziecka wymaga, aby przez pewien czas władza rodzicielska przysługiwała wyłącznie temu z rodziców, który nie doznaje przeszkody w jej wykonywaniu.
Sąd opiekuńczy uchyla zawieszenie władzy rodzicielskiej zawsze wtedy, gdy nie istnieje już przemijająca przeszkoda.

Warunki formalne wniosku

Sądem właściwym do orzekania o zawieszeniu władzy jest co do zasady Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wyjątkiem jest orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym – wówczas Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla postępowania rozwodowego, tj. sąd okręgowy. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.
We wniosku, który składamy do właściwego sądu wskazujemy dane wnioskodawczy i uczestnika postępowania, a także dane osoby małoletniej. Wskazujemy, o co wnosimy- o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, w zależności od danej sytuacji. W dalszej części powołujemy dowody- zarówno dokumentowe jak i osobowe. We wniosku uzasadniamy dlaczego chcemy, by władza rodzicielska wobec drugiego rodzica została ograniczona, zawieszona bądź pozbawiona.
Wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej nie podlega żadnych opłatom sądowym.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za reprezentację w postępowaniu o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej ustalane jest indywidualnie, zależne jest od czasu trwania postępowania, ilości rozpraw.
Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur świadczy również usługi sporządzenia wniosku, w przypadku kiedy Klienci chcą prowadzić postępowanie samodzielnie.
W przypadku zlecenia sprawy Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu do kompleksowego przeprowadzenia, konsultacja oraz porada prawna w tym zakresie jest bezpłatna.

Władza rodzicielska