Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej https://rafaelamazur-adwokat.pl (dalej: „Strona”) została opracowana niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej: „Polityka”), która w jasny sposób przedstawia zasady funkcjonowania Strony, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Strony.

Strona prowadzona jest przez: Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur, ul. Bolesława Prusa 1/67, 50-319 Wrocław.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzanie, na zasadach określonych w Polityce, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Rafaela Mazur, ul. Bolesława Prusa 1/67, 50-319 Wrocław, NIP: 7551918275 (dalej: „Kancelaria”).

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

III. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies (patrz pkt VI Polityki).

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

a) realizacji przez Kancelarię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, Użytkownikowi Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że Kancelaria. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację i bez możliwości wykazania przez Kancelarię istnienia przesłanek uprawniających ją dalszego takiego ich przetwarzania.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

VI. PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.